Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

"EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ"

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 8 =
zdjęcie
Drodzy Państwo! Jest nam bardzo miło pochwalić się naszym sukcesem.
Pod koniec ubiegłego roku szkolnego wzięliśmy udział w konkursie zorganizowanym przez WFOŚ i GW w Łodzi na zorganizowanie "Ekopracowni pod chmurka" czyli utworzenie pracowni ekologicznej  w naszym ogrodzie przedszkolnym.  Projekt przewidywał stworzenie ogródka edukacyjnego, który będzie miejscem wielozmysłowego poznawania świata przyrody, w  którym można będzie odkrywać, uczyć się, badać, bawić się. Do konkursu na dofinansowanie zgłoszono ponad sto projektów. Pierwsze miejsce na liście rankingowej zdobył właśnie nasz projekt pt.  „Żywioły natury - woda, powietrze, ziemia” . Na zdjęciach można zobaczyć jak niebawem będzie wygladał nasz ogród przedszkolny.
w dni
Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 572/EE/D/2018 w formie dotacji zawarta w dniu 27.12.2018 r. , Łodzi pomiędzy:
WFOŚi GW w Łodzi  z siedzibą przy ul. Dubois 118, 93- 465 Łóź, NIP 7272755012 zwanym dalej Funduszem lub WFOŚiGW w Łodzi reprezentowanym przez:
Wojciecha Miedzianowskiego - Prezesa Zarzadu
a Miastem Piotrków Trybunalski z siedzibą 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Karola Rudowskiego 10, Nip: 771-27-98-771,zwanym dalej BENEFICJENTEM,  w imieniu którego działa:
Krzysztof Chojniak - Prezydent Miasta, z kontrasygnatą Skarbnika.

Działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. "Prawo ochrony środowiska",w oparciu o złożony wniosek o dofinansowanie z dnia 30.05.2018 r. w ramach Konkursu z dzidziny Edukacja Ekologiczna pn. " Ekopracownia pod chmurką", Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Uchwałą Nr 2685/2018 z dnia 20.11.2018 r. podjął decyzję o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadania:
"Utworzenie punktu dydaktycznego pn. "Żywioły natury - woda, powietrze, ziemia" przy Przedszkolu Samorządowym nr 7 w Piotrkowie Tryb. do kwoty 50.000 zl. na realizację powyższego zadania.  
 
powrót