Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
ZASADY   REKRUTACJI
  DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 
Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne   miejsca  do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest  od możliwość organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany   nabór umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach samorządowych  do dnia  28 lutego 2020 r.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2020/2021


1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Postepowanie rekrutacyjne - 02.03.-20.03.2020 r.
Postepowanie rekrutacyjne uzupełniajace - 04.05-15.05.2020 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Postępowanie rekrutacyjne - 23.03.-26.03. 2020 r.
Postępowanie rekrutacyjne uzupełniajace - 18.05.-20.05.2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Postepowanie rekrutacyjne - 27.03.2020r. godz. 14.00
postepowanie rekrutacyjne uzupełniajace - 22.05.2020 r. godz. 14.00


4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Postepowanie rekrutacyjne - 30.03.-31.03.2020 r.
postepowanie rekrutacyjne uzupełniajace27.05.-28.05.2020 r.


5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Postępowanie rekrutacyjne - 01.04.2020 r.godz. 14.00
Postępowanie rekrutacyjne uzupełniajace - 29.05.2020 r.godz. 14.00

 
Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru.
We wniosku rodzice mogą zaznaczyćnie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach.

Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.

1. Wielodzietność rodziny kandydata.
2. Niepełnosprawność kandydata.
3. Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
6. Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
7. Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!

KRYTERIA DODATKOWE

1. Kandydat, którego oboje rodzice  zatrudnieni  są w pełnym wymiarze  czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym – kryterium  stosuje się również  do rodzica samotnie wychowującego dziecko                                                                - 5pkt.                     
 
2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie  składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja                                                                                                                                       -3pkt.                    
 
3. Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania  kandydata do 3 km                                    - 1 pkt.   
                                                  
4. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.

5. Oświadczenie rodziców/rodzica  kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 
6. Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania  kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
 
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe  poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego  w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do   przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2020/2021.
 
 
 

Załączniki artykułu

oswiadczenie-1 2020 (pobrań: 145)
oswiadczenie-2-2020 (pobrań: 156)
oswiadczenie-3 2020 (pobrań: 142)
oswiadczenie-4-2020 (pobrań: 153)

Czwartek 03 grudnia 2020

Uniemir, Kasjan, Lucjusz, Franciszek, Kryspin, Ksawery, Atalia, Gerlinda, Biryn, Sofoniasz