Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Zebranie z rodzicami dzieci przyjętych - rozpoczynających edukację przedszkolną
od nowego roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 26.06.2018 roku o godz. 16.15.
Serdecznie zapraszamy rodziców.


ZASADY   REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCHNA ROK SZKOLNY 2018/2019
              Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne   miejsca 
do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest  od możliwości
organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje
się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany   nabór umieszczona
zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach
samorządowych  do dnia  28 lutego 2018r.
 
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
 
L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie
uzupełniające
  1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.-16.03.2018 r. 03.04.-16.-4.2018 r.
  1.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 19.03.-21.03.2018 r.
 
17.04.-19.04.2018 r.
  1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 23.03.2018 r.
godz.14.00
23.04.2018 r.
godz.14.00
  1.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 27.03.2018 r. 26.04.2018 r.
  1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 30.03.2018 r.
godz.14.00
30.04.2018 r.
godz.14.00
 
 
I. Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru.   We wniosku  rodzice mogą   zaznaczyć  nie więcej niż   dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji  wniosek będzie   rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach  według  podanej kolejności. Jeżeli  dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola  z pierwszego wyboru, może być  przyjęte   do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte  do  żadnego z zaznaczonych we wniosku   przedszkoli  pozostaje  na listach  rezerwowych  w  danych   przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych  do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach  informacyjnych w przedszkolach.

Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.

KRYTERIA  GŁÓWNE
Wielodzietność rodziny kandydata.
Niepełnosprawność kandydata.
Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
K
RYTERIA DODATKOWE:
1. 
Kandydat, którego oboje rodzice  zatrudnieni  są w pełnym       wymiarze  czasu pracy lub uczą się w trybie – kryterium  stosuje się również  do rodzica samotnie wychowującego dziecko                                                                - 5pkt.                   
2. 
Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszko w dacie  składania wniosku i będzie uczęszczało nadal       w roku, którego dotyczy rekrutacja                                                                                                                        -3pkt.                   
3. 
Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania  kandydata do 3 km                     - 1 pkt.   
                                                  
Dokumenty  niezbędne  do potwierdzenia kryteriów dodatkowych:
1. 
Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
2. 
Oświadczenie rodziców/rodzica  kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
3. 
Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania  kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km. 
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe  poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego  w przypadku wolnycmiejsc po zakończonej rekrutacji  do   przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2018/2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załączniki artykułu

wniosek przedszkole2018 (pobrań: 133)
Zarzadzenie nr 16 (pobrań: 80)
oświadczenie 2 (pobrań: 89)
oświadczenie 3 (pobrań: 91)
oświadczenie 4 (pobrań: 88)

Poniedziałek 24 września 2018

Teodor, Gerard, Maria, Uniegost, Tomir, Gerarda