Przedszkole Samorządowe nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 9 =
ZASADY   REKRUTACJI
 DO PRZEDSZKOLI  SAMORZĄDOWYCH
 NA ROK SZKOLNY 2017/2018
    Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się  na wolne   miejsca do   poszczególnych grup wiekowych i  uzależniona jest  od     możliwości organizacyjnych danej  placówki. Do przedszkola samorządowego  przyjmuje się kandydatów  zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
 W roku szkolnym 2017/2018 obowiązkiem gminy   jest   zapewnienie  miejsca wychowania   przedszkolnego   dzieciom   6-letnim, które  mają obowiązek realizowania rocznego przygotowania  przedszkolnego.  Informacja  o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany   nabór umieszczona  zostanie na tablicach informacyjnych  w poszczególnych przedszkolach samorządowych  do dnia  28 kwietnia 2017r. 
 
Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski
 
L.p. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie
uzupełniające
 1.  
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 04.05.-19.05.2017r. 01.06.-09.06.2017r.
 1.  
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  22.05.-24.05.2017r.
 
12.06.-16.06.2017r.
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 26.05.2017r.
godz.14.00
21.06.2017r.
godz.14.00
 1.  
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 30.05.2017r. 23.06.2017r.
 1.  
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 31.05.2017r.
godz.14.00
26.06.2017r.
godz.14.00
 
 1. Rodzice składają  wniosek  wyłącznie  do  przedszkola pierwszego  wyboru.
   We wniosku  rodzice mogą   zaznaczyć  nie więcej niż   dwa inne przedszkola,
tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji  wniosek będzie   rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach  według  podanej kolejności. Jeżeli  dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola  z pierwszego wyboru, może być  przyjęte   do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach.
Dziecko nieprzyjęte  do  żadnego z zaznaczonych we wniosku   przedszkoli  pozostaje  na listach  rezerwowych  w  danych   przedszkolach.
Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych
i nieprzyjętych  do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach  informacyjnych w przedszkolach
.
 1. Kryteria  rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA  GŁÓWNE
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność  jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne  wychowanie  kandydata w rodzinie.
 • Objęcie  kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
KRYTERIA DODATKOWE
 1. Kandydat, którego oboje rodzice  zatrudnieni  są w pełnym  wymiarze  czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym – kryterium  stosuje się również  do rodzica samotnie wychowującego dziecko                                      - 5pkt.                     
 2. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola
  w dacie  składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja    - 3pkt.                    
 3. Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km                                   - 1 pkt.   
                                                  
Dokumenty  niezbędne  do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
 1. Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 2. Oświadczenie rodziców/rodzica  kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 3.  Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania  kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.
 
ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA

Dzieci zamieszkałe  poza terenem miasta Piotrkowa  Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego  w przypadku wolnych  miejsc po zakończonej rekrutacji  do   przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2017/2018.
 

Załączniki artykułu

zasady-rekrutacji2017 (pobrań: 65)
Wniosek przedszkola (pobrań: 121)

Czwartek 14 grudnia 2017

Pompejusz, Sławobor, Alfred, Nahum, Arseniusz, Noemi, Izydor, Heron